H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

COVID-19: Φορολογική και εργατική ενημέρωση για τις ναυτιλιακές εταιρείες

COVID-19: Φορολογική και εργατική ενημέρωση για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Δέσποινα Χριστοδούλου, Παναγιώτης Βαρελάς

Βρείτε παρακάτω μια σύνοψη των πιο σημαντικών φορολογικών και εργατικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση και αφορούν τις ναυτιλιακές- διαχειρίστριες εταιρείες εγκατεστημένες με το άρθρο 25 του ν.27/1975 στην Ελλάδα και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία.


Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 


Αναστέλλεται έως 30.06.2020 η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ).

Υπενθυμίζεται δε ότι οι αλλοδαπές εταιρείες του ελληνικού θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστριών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975) εξαιρούνται ρητώς από την υποβολή στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων, ενώ τα ελληνικά νομικά πρόσωπα π.χ. εταιρείες ν. 959/1979, (Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις), οι οποίες υποβάλλουν με ειδικό τρόπο δήλωση, περιλαμβάνονται σε αυτήν  την αναστολή.


Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών 


Για το σύνολο των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία είτε έχουν λήξει είτε πρόκειται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών. 


Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού


Εξάμηνη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που επικυρώνεται καλύπτεται από τη διάρκεια ισχύος της ως άνω παράτασης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (στο σύνολο των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού), προκειμένου με τα μέσα της τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης οι σπουδαστές των ΑΕΝ να συνεχίζουν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση των επαγγελματικών τους προσόντων χωρίς καθυστέρηση από τον COVID-19.


Παράταση πιστοποιητικών πλοίων 


Χορηγείται παράταση ισχύος των κάθε είδους πιστοποιητικών πλοίων (λ.χ. ναυτικής ασφάλειας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ναυτικής εργασίας), βεβαιώσεων και αδειών μέχρι και τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξεως τους, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αναγόμενο σε εφαρμογή μέτρων διασποράς του κορωνοιού COVID-19, δεν είναι δυνατή η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση, θεώρηση ή αποκατάσταση παρατηρήσεων των ως άνω πιστοποιητικών. Σημειώνεται ευλόγως ότι η ως άνω παράταση χορηγείται απευθείας από το φορέα ή εξουσιοδοτημένο οργανισμό (π.χ. το Νηογνώμονα του πλοίου) που εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε την από 01.04.2020 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2020.0/21147/2020 Εγκύκλιος για τη ρύθμιση θεμάτων Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Ελληνικών Πλοίων λόγω της Πανδημίας του κορωνοιού (GR) η οποία παρατίθεται και στα αγγλικά (ENG), η αγγλική έκδοση της οποίας πέραν της ανάλυσης της χορήγησης παράτασης των πιστοποιητικών του πλοίου αναφέρεται και στα πιστοποιητικά των ναυτικών, και οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται πάνω στο πλοίο.

Τις παραπάνω εγκυκλίους θα τις βρείτε εδώ (GR) και εδώ (ENG).
 

Απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Παράταση ισχύος αναστολής εφαρμογής της Α.1099/18.03.2019 (ΦΕΚ Β’ 949)


Με την υπ’ αριθ. 1049 από 16.03.2020 (ΦΕΚ Β’ 996/24.03.2020), απόφαση του Διοικητή Δημοσίων Εσόδων, χορηγείται παράταση της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων της ήδη εκδοθείσας πράξης του ιδίου οργάνου (της Α.1099/2019 – ΦΕΚ Β’ 949), που οδηγεί στο πρακτικό αποτέλεσμα ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, ο παρακρατούμενος φόρος (Φ.Μ.Υ.) και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, από μισθωτή εργασία (σύμβαση ναυτικής εργασίας) για τα πρόσωπα αυτά, συνεχίζουν να αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο    

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 (στη μεταβίβαση ή εγγραφή υποθήκης πλοίου), όπου οι παρακρατούμενοι, κατά τα ως άνω, φόρος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, συνεχίζουν να αποδίδονται από τους υπόχρεους, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, με χειρόγραφη δήλωση πριν από τη χορήγηση της οικείας βεβαίωσης από τη ΔΟΥ (απαραίτητη για την μεταβίβαση ή την εγγραφή υποθήκης επί του πλοίου). 


Απόδοση εισφοράς επί του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος των εταιριών του άρθρου 25 του ν.27/1975, πλην των διαχειριστριών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019.  


Σημαντικό είναι ότι και η καταβολή της πρώτης δόσης της εισφοράς επί του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος των αναφερόμενων παραπάνω εταιριών παρατείνεται μέχρι την 30η Αυγούστου 2020.    


Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων, με απόφαση του υφυπουργού οικονομικών .


Με την υπ’ αριθμ. Α. 1069 από 31.03.2020 (ΦΕΚ Β’ 1176/06.04.2020) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται ρητώς ότι «οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατουμένου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν τα πληρώματα εμπορικών πλοίων στον μήνα Ιανουάριο του 2020, και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2020, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 10η Απριλίου 2020».     

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά ΦΕΚ δείτε τα αρχεία (Αρχείο 1 - Αρχείο 2 - Αρχείο 3).
 

Ναυτικοί που τελούν σε αναστολή σύμβασης ή που έχει λυθεί η σύμβαση τους και δικαιούνται της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

 
Σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ με αριθ.2242.10/21372/2020 (ΦΕΚ 1128/Β/02-04-2020),σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί από 9-4-2020 σε εφαρμογή η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης μετά του συνημμένου πίνακα όπου θα δηλωθούν οι ναυτικοί που τελούν σε αναστολή σύμβασης ή που έχει λυθεί η σύμβαση τους και δικαιούνται της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 63 της ΠΝΠ της 30-03-2020(ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020).     

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πατήστε εδώ και για τους πίνακες εδώ.
 

Απαγόρευση δηλώσεων αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα


Σύμφωνα με την απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α.1077/2020 (ΦΕΚ 1207/Β/7-4-2020) καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1123/30-04-2014 (Β' 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Προσοχή: Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.


Αναστολή υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και παράταση της άδειας ειδικού σκοπού 


Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α .14556/448/2020 (ΦΕΚ 1208/Β/7-4-2020 η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.

Με την ίδια απόφαση η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.
 

Διευκρινίσεις για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα


Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 14676/253 7-4-2020 που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται διευκρινίσεις επί της με αριθ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα, όπως επίσης  παρατίθεται  το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων.

Συνοπτικά οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν θέματα που σχετίζονται:
 
 • Με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων.
 • Με διορθώσεις –συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Με ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες.
 • Με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, διορθώσεις/συμπληρώσεις/ανακλήσεις υποβολής εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 • Με την παράταση προθεσμιών υποβολής Εντύπων που αφορούν στη Δήλωση εξ αποστάσεως Εργασίας, στον Πίνακα Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και στον Πίνακα Προσωπικού Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις εντός του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προθεσμίες πατήστε εδώ.
 

Λεπτομέρειες αναφορικά με την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων και λοιπές διευκρινίσεις


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος  Ε.2046/9-4-2020 της ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α') «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και παρασχέθηκαν σχετικές  οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζεται ότι όπως ορίστηκε στην από  της 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’), η οποία τροποποίησε το άρθρο 2 της από11/3/2020 ΠΝΠ, προβλέπεται έκπτωση  ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, πλην αυτών που προέρχονται από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής), για οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής: α) 30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 30/3/2020 ΠΝΠ) έως και 10.04.2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης και β) από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Η έκπτωση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) παρέχεται, εφόσον καταβάλλουν το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30 και 31/3/2020, από τις30/3/2020 έως 30/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης.

Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τΙς  Π.Ν.Π και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 2 Απριλίου 2020 (δηλ. έως και την απόφαση 1075/2-4-2020)

Προσοχή: Για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε  περίπτωση ρύθμισης /διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

Από το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% εξαιρούνται:
α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Αντίθετα, χορηγείται το ευεργέτημα της έκπτωσης, σε περίπτωση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών από ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους,. 
β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι, και 
γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020


Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
 • απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
 • έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ως αναφέρεται στην απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325.
 
Προσοχή
 • Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
 • Υφίσταται απώλεια ευεργετημάτων στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής  παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

 
 • Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
 • Η απαλλαγή ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις των οποίων έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι μεν επιχειρηματίες τους είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%, οι δε εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, δεν απασχολούνται  και δεν μισθοδοτούνται, είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€ και μείωσης του μισθώματος της κύριας κατοικίας τους κατά 40%, καθώς και σε εκείνες που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, το οποίο δικαιούται το επίδομα των 800 €.


Προσοχή: Η έκπτωση ισχύει  και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.


Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα


Δύνανται να καταβληθεί  το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Ποιους αφορά

Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις.

Προσοχή: Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο. Το δε  ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές προς Υπουργείο Υγείας 


Για κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας, παρέχεται απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/2000.


Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία

 
 • Προβλέπεται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6% για μια σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία με διάρκεια μειωμένου συντελεστή έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Συγκαταλέγονται οι μάσκες προστασίας, τα γάντια για την ιατρική, το σαπούνι, άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα αντισηπτικά μαντιλάκια και η αιθυλική αλκοόλη και γενικά διάφορες υποκατηγορίες μασκών προστασίας, σαπουνιών, αντισηπτικών κλπ.
 

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ 


Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020.Το ίδιο ισχύει και για χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που έληξαν ή λήγουν στο ίδιο διάστημα.

Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις Π.Ν.Π και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις

Προσοχή:
 • Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
 • Από το ανωτέρω ευεργέτημα εξαιρούνται  οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
 

Παράταση και αναστολή προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Προβλέπονται παρατάσεις για συγκεκριμένες πράξεις όπως:

 
 • Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου έως 30/04/2020.
 • Η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Ν. 4174/2013 για όσο χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων.
 • Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου του Ν. 4174/2013 έως 31/05/2020.
 • Οι προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου έως 31/05/2020.
 • Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11/03/2020 έως και την 31/05/2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται παραπάνω δημοσιεύονται από τη μεριά μας κατόπιν επίσημης οριστικοποίησής τους από κυβερνητικούς φορείς και δεν βασίζονται σε ανακοινώσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας, σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων σας.