H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της Moore Greece, που αποτελεί την εμπορική επωνυμία των εταιρειών Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Ε και MS Λογιστικές Εργασίες Α.Ε και ανεξαρτήτων μελών της Moore Global Network Limited, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξαρτήτων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών. Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα Ελληνικά Δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. Η ακυρότητα ή η αδυναμία εφαρμογής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία οποιωνδήποτε από τους όρους που φιλοξενούνται στην παρούσα δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή την δυνατότητα εφαρμογής οποιωνδήποτε άλλων όρων χρήσης της παρούσας.

Η Moore Greece παρέχει υπηρεσίες α) ελέγχου και διασφάλισης, β) φορολογικές, γ) εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωσης, δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, ε) εταιρικών αγοραπωλησιών και στ) λογιστικές υπηρεσίες.

Καμία ενέργεια δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ή να παραλείπεται να λαμβάνεται σε σχέση με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται και είναι προσβάσιμες στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται για γενική καθοδήγηση και προορίζονται να προσφέρουν στον χρήστη γενική πληροφόρηση ενδιαφέροντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν καμία λογιστική, φορολογική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, γνωμοδότηση ή υπηρεσία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία της εταιρείας μας στο σχετικό λογιστικό, φορολογικό ή οποιαδήποτε άλλο επαγγελματικό τμήμα της εταιρείας μας. Βάσει συγκεκριμένων στοιχείων ή περιπτώσεων, η εφαρμογή νόμων και κανονισμών δύναται να διαφέρει.

Με βάση θεμελιώδεις και καθολικές συνθήκες για την διαδικασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Moore Greece δεν υπόσχεται ή δίνει εγγυήσεις ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς σφάλματα, χωρίς παραλείψεις, ή ελεύθερος ιών. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, εκπεφρασμένου ή σιωπηρού, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της έγκαιρης διενέργειας και της πληρότητας. Σε καμία περίπτωση η Moore Greece, οι εταίροι της και οι εργαζόμενοί της δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, υποδειγματική, κυρωτική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της ευθύνης απώλειας χρήσης, δεδομένων ή κερδών), που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πρόσβαση μέσω χρήσης του παρόντα ιστοτόπου, ή οποιαδήποτε αντιγραφή, παρουσίαση ή άλλη χρήση του παρόντος.

Η Moore Greece δεν εγγυάται ούτε προσφέρει καμία διασφάλιση ότι αυτός ο ιστότοπος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό υπολογιστή οποιουδήποτε χρήστη ή με το δίκτυο μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή ότι η χρήση αυτού του ιστοτόπου δεν θα οδηγήσει σε κακόβουλα ή παρόμοια καταστροφικά λογισμικά τα οποία προσβάλλουν τον εξοπλισμό υπολογιστή οποιουδήποτε χρήστη. Η Moore Greece δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί στο χρήστη, ως απόρροια οποιωνδήποτε σφαλμάτων στο περιεχόμενο ή τα οποία προκύπτουν από ιούς ή άλλα καταστροφικά λογισμικά. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός υπολογιστή τους έχει την απαραίτητη ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά προστασίας από ιούς.

Καθώς το περιεχόμενο του παρόντα ιστοτόπου υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε χρήση άνευ εξουσιοδοτήσεως οποιουδήποτε υλικού του παρόντα ιστοτόπου δύναται να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, και άλλων νόμων. Εάν ένας χρήστης προβεί σε τηλεφόρτωση υλικών του παρόντος ιστοτόπου για προσωπική ή μη εμπορική χρήση, θα πρέπει να διατηρήσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα σημειώματα κυριότητας που εμπεριέχονται στα πρωτότυπα υλικά ή στα αντίγραφα των υλικών. Το υλικό στον ιστότοπο ενδέχεται να μην τροποποιείται, να μην αναπαράγεται ή να μην προβάλλεται δημόσια, να μην παρουσιάζεται ή διανέμεται ή χρησιμοποιείται για οποιουσδήποτε δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. H Moore Greece δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για οποιουσδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους ή το περιεχόμενό τους. Αυτοί οι ιστότοποι δεν διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.