H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης

Διαθέτοντας βαθιά κατανόηση στα θέματα που απασχολούν τους πελάτες μας, οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης που παρέχουμε βοηθούν τους ιδιοκτήτες, τα μέλη διοικητικού συμβουλίου και τη διοίκηση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση αλλά και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις τους, ασχέτως μεγέθους.

 

Ένας μεταβαλλόμενος κόσμος


Η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, η διαχείριση των κινδύνων και η εφαρμογή μιας ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν πλέον σημαντικές πτυχές για τις επιχειρήσεις.

Αν και σε πολλές περιπτώσεις η συμμόρφωση απαιτείται από τη νομοθεσία ή από τις Εποπτικές Αρχές, όλο και περισσότερες μη υπόχρεες επιχειρήσεις επιλέγουν να ακολουθήσουν προαιρετικά αυτές τις πρακτικές ως μέρος μιας ενιαίας επιχειρηματικής στρατηγικής που εντοπίζει και διαχειρίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε


Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διοίκηση της επιχείρησης στη διατήρηση και ενδυνάμωση κατάλληλων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, στην επάρκεια του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην ενσωμάτωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις πρακτικές τους. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης, και προσθέτει αξία μέσω της ανεξάρτητης διασφάλισης παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στα διοικητικά συμβούλια και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πρακτικές λύσεις στην εφαρμογή αυτών των πρακτικών και μπορούμε να σας παρέχουμε:
 • σχεδιασμό διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • πλήρη ανάθεση (“outsourcing”) διαδικασιών εσωτερικών ελέγχων
 • μερική ανάθεση (“co-sourcing”) υπηρεσιών, συνεργαζόμενοι με τις υπάρχουσες ομάδες
 • ανά περίπτωση στήριξη των εσωτερικών ομάδων
 • αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών και αναφορά προς τη διοίκηση
 • εκπαίδευση και επίβλεψη
 • υψηλού επιπέδου αξιολογήσεις των υφιστάμενων διαδικασιών και πολιτικών
 • συμβουλές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικών διαδικασιών
 • εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών, παρέχοντας τη διασφάλιση στα εντεταλμένα όργανα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης
 • εκθέσεις εύλογης διασφάλισης προς τρίτους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών
 • ρυθμιστική συμμόρφωση, συμβουλές και βοήθεια εφαρμογής της νομοθεσίας συμπεριλαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του Sarbanes – Oxley Act (SOX)

Συμμόρφωση – Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι κάτι περισσότερο από την ικανοποίηση κανονισμών ή τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ρυθμιστικών αρχών. 

Η δημιουργία πρακτικών αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερα οφέλη. 

Συνεργαζόμαστε με τα Διοικητικά Συμβούλια και τα ανώτερα στελέχη συμβουλεύοντας τους στον εντοπισμό αδυναμιών σε κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και προτείνουμε βελτιώσεις. 

Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και μπορούμε:
 • να σχεδιάσουμε μαζί με τη διοίκηση κατάλληλες δομές και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το μέγεθος και τους πόρους της επιχείρησης.
 • να διεξάγουμε εκτενείς επισκοπήσεις του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης, διοικητικής δομής και εσωτερικών πολιτικών.
 • να εκπαιδεύσουμε μέλη της διοίκησης ώστε να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των ρόλων και των ευθυνών και να υποστηρίξουμε τη βέλτιστη απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • να εξετάσουμε τον ρόλο της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου και την αποτελεσματικότητά της.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Ν. 4706/2020 όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.

Συμμόρφωση - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Σχεδιασμένος για να αυξήσει την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων, ο ΓΚΠΔ ενίσχυσε τους κανόνες απορρήτου, αυξάνοντας έτσι τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στη διαχείριση απορρήτου. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη δεδομένου ότι τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, (όποιο είναι μεγαλύτερο), αλλά το πραγματικό κόστος σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης δεδομένων είναι προφανώς η ζημιά στη φήμη και οι πιθανές αξιώσεις.

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων να επηρεάζει κάθε επιχείρηση και οργανισμό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, μπορούμε να βοηθήσουμε:
 • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ανώτατης διοίκησης αναφορικά με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ ώστε να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους σημαντικούς κινδύνους που αφορούν την επιχείρησή τους, 
 • στην τεχνική συνδρομή της ομάδας υλοποίησης του έργου διασφαλίζοντας ότι η ομάδα έχει το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο,
 • στην αναγνώριση και να καταγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 • στον εντοπισμό αδυναμιών και στο σχεδιασμό ενός πρακτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου συμμόρφωσης, συνεισφέροντας πρακτικές λύσεις,
 • στην εφαρμογή των αλλαγών στις πολιτικές, στις διαδικασίες, στις ανακοινώσεις, στα νομικά έγγραφα και στη μηχανοργάνωση
 • στο σχεδιασμό ενός σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης
 • στην αξιολόγηση του αντικτύπου στην ιδιωτικότητα των δεδομένων όταν λαμβάνονται σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις για νέες δραστηριότητες,
 • στην εκπαίδευση του προσωπικού  σχετικά με τον ΓΚΠΔ, 
 • στην παρακολούθηση του συστήματος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και στην  καθιέρωση και διατήρηση μιας κουλτούρας που θα βασίζεται στη διακυβέρνηση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να προστατεύσουν ενεργά την επιχείρηση.

Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακής Διαδικασίας

Πολλές επιχειρήσεις καταγράφουν λεπτομερώς τις διαδικασίες τους την πρώτη φορά και συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες πρέπει να λειτουργούν πάντα στην μέγιστη αποδοτικότητά τους, καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων που τις χρησιμοποιούν. Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι όχι μόνο καταγράφουν τις διαδικασίες τους επαρκώς, αλλά αφιερώνουν χρόνο και πόρους για την ανάλυση και τη βελτίωση των διαδικασιών τους.

Μπορούμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς:
 • να εξαλείψουν τους πλεονασμούς
 • να απλοποιήσουν τις ροές εργασιών
 • να βελτιώσουν τις επικοινωνίες

Τα οφέλη

Οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης που παρέχουμε εξασφαλίζουν:
 • τεκμηρίωση της συμμόρφωσης
 • ομαλή καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
 • πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών
 • πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενου προσωπικού 
 • βελτιστοποίηση διαδικασιών


Γιατί να μας εμπιστευθείτε

 
 • Διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση ιδίως σε συγκεκριμένους κλάδους όπως ναυτιλία, τουρισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Υπάρχει προσωπική ενασχόληση των έμπειρων ανώτατων στελεχών μας (Partners και Managers) με το κάθε έργο.
 • Εφαρμόζουμε αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές.
 • Αποτυπώνουμε την εργασία μας και τα αποτελέσματά της, σε εξαιρετικής πληροφοριακής αξίας και ποιότητας παραδοτέα. 
 • Διαθέτουμε βαθιά κατανόηση των θεμάτων και είμαστε σε θέση να οριοθετούμε χρονικά τα έργα συμμόρφωσης έτσι ώστε να ολοκληρώνονται στον προκαθορισμένο χρόνο και με την προκαθορισμένη δέσμευση του προσωπικού σας, γεγονός που δεν οδηγεί σε εκκρεμείς ανοικτές εργασίες.