Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνου και εσωτερικός έλεγχος

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνση και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δεν αφορούν πλέον  μόνο θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να ακολουθήσουν προαιρετικά τις πρακτικές αυτές ως μέρος μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής, που εντοπίζει και διαχειρίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Η Moore Stephens προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διοίκηση της εταιρίας στο σχεδιασμό και τη διατήρηση κατάλληλων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

Οι υπηρεσίες μας σχεδιάζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη ώστε να μπορούμε:
 
  • Να συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δομές της εταιρικής διακυβέρνησης και το σχεδιασμό και την επάρκεια του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου
  • Να διεξάγουμε εκτενείς επισκοπήσεις του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης, διοικητικής δομής και εσωτερικών πολιτικών
  • Να εκπαιδεύουμε μέλη της διοίκησης ώστε να συμβάλουμε στην αποσαφήνιση ρόλων, ευθυνών και την εμβάθυνση της κατανόησης των αρχών της καλής διαχείρισης κινδύνου
  • Να παρέχουμε εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών
Επιπροσθέτως, η εταιρία διαθέτει μία ομάδα έμπειρων συμβούλων που παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.