Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

Παραγωγή - Εγκατάσταση Εξειδικευμένου Λογισμικού

Το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας αναλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο σχεδιάζεται και παράγεται, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη.


Εγκατάσταση Λογιστικών Προγραμμάτων

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η Moore Stephens αναλαμβάνει την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση διαφόρων λογιστικών προγραμμάτων, που κυκλοφορούν στην αγορά με τη μορφή των έτοιμων πακέτων.


Εγκατάσταση Προγραμμάτων Μισθοδοσίας

Η Moore Stephens διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα μισθοδοσίας, το οποίο σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανογράφησης, αναλαμβάνουν την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων μισθοδοσίας.


Διαχείριση Δικτύων

Ο σωστός σχεδιασμός, η σωστή εγκατάσταση και οι ορθές διαδικασίες, αποτελούν ορισμένες από τις προϋποθέσεις για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση ενός δικτύου. Η Moore Stephens διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή συμβουλών, για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση ενός δικτύου και αναλαμβάνει τη διάθεση προσωπικού, για τη διαχείριση αυτού.


Διαχείριση Ιστοσελίδων

Η επιλογή του κατάλληλου Internet Service Provider, η παραγωγή, φιλοξενία και διαχείριση των ιστοσελίδων μιας εταιρίας, αποτελούν ορισμένες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, στις οποίες η Moore Stephens παρέχει τις συμβουλές της.

MSCAS -  Moore Stephens Accounting Software

Η Moore Stephens, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των 50 χρόνων της στον κλάδο των λογιστικών υπηρεσιών στη ναυτιλία, έχει αναπτύξει ένα ευέλικτο και εύχρηστο μηχανογραφικό πρόγραμμα ναυτιλιακής λογιστικής. Το πρόγραμμα είναι ήδη παραμετροποιημένο, διαθέτει ενσωματωμένο λογιστικό σχέδιο και λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης των intercompany accounts και απευθύνεται κυρίως σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έχει δε ελάχιστες μηχανογραφικές απαιτήσεις.