ΔΠΧΑ

Ενημέρωση ΔΠΧΑ Ιούλιος 2020

Το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο σας παρέχει πληροφορίες για την τελευταία εξέλιξη από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στο ερευνητικό έργο «Συνενώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο» και τις νέες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ενημέρωση ΔΠΧΑ Ιούνιος 2020

Το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο σας παρέχει πληροφορίες για την τελευταία τροποποίηση από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» που αφορούν τις συμβάσεις ενοικίασης που σχετίζονται με το COVID-19 και τις νέες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια».
  • 1
  • 2
  • παρουσίαση αποτελέσματα 1 έως 10 από 13