Πολιτική απορρήτου

Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Έννοιες και Ορισμοί
 • Αρχές που διέπουν την επεξεργασία
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Τήρηση και Καταστροφή
 • Διαβιβάσεις 
 • Cookies 
 • Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων
 • Δικαιώματα
 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 • Επικαιροποίηση
 • Δεν είστε σίγουροι?
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν προτεραιότητα για την Moore Stephens. Αυτό σημαίνει πως έχουμε δεσμευθεί να διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και ακέραια λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να είμαστε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής "Κανονισμός").

Η Moore Stephens σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και δεσμεύεται πως λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσει πως τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προστατευμένα δίνοντας παράλληλα σε εσάς ξεκάθαρη ενημέρωση για την χρήσης τους.

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τις αρχές βάσει των οποίων τα επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο επεξεργασίας αυτών καθώς και τυχόν διαβιβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσουμε. Επιπλέον, η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει εκτενώς τα δικαιώματά σας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Ελπίζουμε πως η Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζει με διαφανή και κατανοητό τρόπο τις επεξεργασίες που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρ 'όλα αυτά, παρέχουμε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας μας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εμπορική Ονομασία: Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Έδρα: Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς, 185 38
ΑΦΜ: 094386174
Τηλέφωνο: (+30) 2130186100
ΦΑΞ: (+30) 2130186101
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: 
Email: gdpr@moorestephens.gr 
Ιστοσελίδα: http://greece.moorestephens.com/ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Προκειμένου να διατηρήσουμε τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου συνοπτική και κατανοητή στον χρήστη, έχουμε συμπεριλάβει συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό.

Προσωπικά Δεδομένα – κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Επεξεργασία – κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Υποκείμενο των δεδομένων –  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία, δηλαδή εσείς.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία, ή άλλος φορέας που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή εμείς. 

Εκτελών την Επεξεργασία – οποιοσδήποτε τρίτος συνεργάτης μας στον οποίο μπορούμε να αναθέσουμε την επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας.

Εποπτική Αρχή –  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Στην Moore Stephens, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας πάντοτε σύμφωνα με τις βασικές αρχές που θεσπίζει ο Κανονισμός:
    
Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια – Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

Περιορισμένος Σκοπός - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο και καταχρηστικό.
    
Ελαχιστοποίηση – Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας. 
    
Ακρίβεια – Φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται. 
    
Περιορισμένη Αποθήκευση – Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία
    
Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα – Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και τυχαία απώλεια ή καταστροφή.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και υποβάλλουμε σε επεξεργασία περιορίζονται στα δεδομένα που θεωρούμε απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας. 

Αναλυτικότερα, το είδος των προσωπικών δεδομένων που ζητάμε από εσάς εξαρτάται από την φύση της επεξεργασίας. Η Moore Stephens, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να σας ζητήσει τα κάτωθι: 
 
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου κλπ.) 
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Στοιχεία (Αριθμός Διαβατηρίου, Αριθμός Ταυτότητας)
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας (Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης κλπ.) 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η Moore Stephens θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας και την παροχή των υπηρεσιών της. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν φορές που πρέπει να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους λόγω νομικής υποχρέωσης με την οποία υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε.

Το να διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερο από όσο είναι πραγματικά απαραίτητο, αντιβαίνει στην αρχή της ελαχιστοποίησης και της αναγκαιότητας και ως εκ τούτου μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία ή περατωθεί η εκ του νόμου οριζόμενη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.

Λάβετε υπόψη σας πως όταν διαγράφουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και απόρρητα έγγραφα, χρησιμοποιούμε μόνον μία ειδική συσκευή που μετατρέπει το χαρτί σε μικρά μη αναγνώσιμα κομμάτια ώστε να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας ακόμα και στο στάδιο της καταστροφής.


ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Moore Stephens δεν κοινοποιούνται και δεν αποκαλύπτονται με κανέναν τρόπο σε τρίτους εκτός κι αν μία τέτοια διαβίβαση επιβάλλεται ρητά από τον νόμο.

Στα πλαίσια της συμμόρφωσής μας με την αρχή της διαφάνειας και με σκοπό να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αποτελεσματικά, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες μας. Η διαβίβαση αυτή θα διενεργείται μόνον κατόπιν δική σας ενημέρωσης και αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας. 


COOKIES 

Τι είναι τα cookies?
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σας κατά την διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοστελίδα μας. Τα cookies είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία της http://greece.moorestephens.com/ και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργία του ιστοτόπου μας, τη σωστή περιήγησή σας καθώς και την σύνδεση και τη μετακίνησή σας ανάμεσα στις σελίδες. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πως οι επισκέπτες περιηγούνται στον ιστότοπο της Moore Stephens και αν τυχόν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Τα cookies μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή καθώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies.

Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, εμφανίζονται δύο επιλογές. Είτε πατήστε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε αναλυτικές περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.

Στην http://greece.moorestephens.com/ χρησιμοποιούμε μόνον τα βασικά cookies, τα cookies λειτουργικότητας καθώς και τα cookies επιδόσεων. Τα cookies αυτά τηρούνται για έναν χρόνο.

Βασικά cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου, καθώς σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση, να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του και να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζον την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. 

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Moore Stephens δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών που οι ιστοσελίδες τους εμπεριέχονται σε κάποιον σύνδεσμο του ιστοτόπου μας. Θα πρέπει να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου της εκάστοτε ιστοσελίδας πρωτού δώσετε προσωπικά σας δεδομένα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαίωμα πρόσβασης 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και λήψης ενός αντίγραφου αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. 

Δικαίωμα στην λήθη
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς θα προβούμε στην διαγραφή αυτών εφόσον ισχύει κάτι από τα κάτωθι: 
 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας
 •  Αποσύρατε την συγκατάθεσή σας 
 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να επιτάσσουν την επεξεργασία
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπαχθεί σε παράνομη επεξεργασία
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας επειδή οφείλουμε να τα διατηρήσουμε λόγω νομικής υποχρέωσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας μέχρι να ολοκληρωθεί ή να αρθεί η αντικρουόμενη νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:
 • Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η Moore Stephens δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Δικαίωμα στην φορητότητα 
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και το δικαίωμα να σας διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς
Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων διοικητικών ή ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έαν θεωρεί πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.

Για να μπορέσετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναγράφονται ανωτέρω παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην δεύτερη σελίδα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.


ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας, η Moore Stephens θα προβεί στην εκτίμηση των κατωτέρω:
 • Αξιολόγηση του κινδύνου και του αντικτύπου αυτού στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας
 • Βήματα και ενέργειες για τον περιορισμό της παραβίασης 
 • Έγκαιρη κοινοποίηση της παραβίασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου απαιτείται
 • Λήψη κατάλληλων μέτρων για αποφυγή υποτροπής
Σε τυχόν παραβίαση, γνώμονας των ενεργειών της εταιρίας μας θα είναι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η εταιρία θα συμβουλευθεί την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης του περιστατικού.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίζει με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.


ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ?

Ελπίζουμε πραγματικά πως αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας έκανε κατανοητό, με σαφή και άμεσο τρόπο, το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες ή περαιτέρω ερωτήσεις που θα θέλατε να μας απευθύνετε, θα χαρoύμε πολύ να σας απαντήσουμε.