H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

COVID-19: Φορολογική και εργατική ενημέρωση

COVID-19: Φορολογική και εργατική ενημέρωση

Χαράλαμπος Ευλαμπίδης

Βρείτε παρακάτω μια σύνοψη των πιο σημαντικών φορολογικών και εργατικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19.

*Νέο  Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19


Με το νόμο 4690/2020 δόθηκαν ευνοικές φορολογικές ρυθμίσεις σε όσους εκμισθωτές εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα στο μέτρο που ωφελήθηκαν αντίστοιχα οι μισθωτές .

Συγκεκριμμένα με το νόμο ρυθμίζεται ότι δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Τα οριζόμενα πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31-7-2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

Επιπροσθέτως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.
 

*Νέο  Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας


Με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση 20788/610/2020 - ΦΕΚ 2083/Β/30-5-2020 αποφασίζεται ότι η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.


Πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, σύμφωνα με το οποίο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεκινάει να διαθέτει νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι τράπεζες θα προχωρήσουν στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι τα εξής:
 
 • Ύψος δανείου έως  50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
 • Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση
 • Υπάρχει η  δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες στην οποία καταβάλλονται μόνο τόκοι
 • Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 • Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό. 
 • Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση και εφόσον διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να  υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr από όπου και θα επιλέξει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί αν δανειοδοτηθεί.

Προσοχή: Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1291/10.4.2020 Η Αριθμ. 37674 απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα " Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, αναφέρονται  σε ξεχωριστό κεφάλαιο της δημοσίευσης και είναι μεταξύ άλλων:
 
 • Να ανήκουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται σε παράρτημα της προκήρυξης
 • Να περιλαμβάνονται στις ΜΜΕ όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
 • Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.3.2020 
 • κ.α

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 15.04.2020 (και ώρα 12.00) και λήξης η 30.06.2020 (και ώρα 17:00).

Περισσότερα αναφορικά με τη δράση, τους αναφερόμενους Κ.Α.Δ και λοιπές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.


Απαγόρευση δηλώσεων αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα


Σύμφωνα με την απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α.1077/2020 (ΦΕΚ 1207/Β/7-4-2020) καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1123/30-04-2014 (Β' 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Προσοχή: Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.


Αναστολή υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 


Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α .20788/610/2020 (ΦΕΚ 2083/Β/30-5-2020 η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020.


Διευκρινίσεις για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα


Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 14676/253 7-4-2020 που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα, όπως επίσης  παρατίθεται  το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων.

Συνοπτικά οι διεκρινίσεις αυτές αφορούν θέματα που σχετίζονται :
 
 • Με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχήςκαι μεταβολές αρχικών δηλώσεων.
 • Με διορθώσεις –συμπληρώσεις-ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Με ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενεςκαι ανελαστικές ανάγκες.
 • Με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, διορθώσεις/συμπληρώσεις/ανακλήσεις υποβολής εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 • Με την παράταση προθεσμιών υποβολής Εντύπων που αφορούν στη Δήλωση εξ αποστάσεως Εργασίας,στον Πίνακα Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και στον Πίνακα Προσωπικού Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις εντός του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προθεσμίες πατήστε εδώ.
 

Λεπτομέρειες αναφορικά με την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων και λοιπές διευκρινίσεις


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος  Ε.2046/9-4-2020 της ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α') «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και παρασχέθηκαν σχετικές  οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Με την εγκύκλιο αυτή διεκρινίζεται ότι όπως ορίστηκε στην από  της 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’), η οποία τροποποίησε το άρθρο 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, προβλέπεται έκπτωση  ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών,πλην αυτών που προέρχονται από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής), για οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής: α) 30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 30/3/2020 ΠΝΠ) έως και 10.04.2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης και β) από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Με το νόμο 4690/2020 επεκτείνεται η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), και στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής εντός του μηνός Μάιου 2020, για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις σχετικές αποφάσεις. 

Η έκπτωση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) παρέχεται, εφόσον καταβάλλουν το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30 και 31/3/2020, από τις30/3/2020 έως 30/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης.


Ποιους αφορά


Επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τΙς  Π.Ν.Π και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 2 Απριλίου 2020 (δηλ. έως και την απόφαση 1075/2-4-2020).


Προσοχή: Για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε  περίπτωση ρύθμισης /διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

Από το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% εξαιρούνται:
α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Αντίθετα, χορηγείται το ευεργέτημα της έκπτωσης, σε περίπτωση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών από ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους, 
β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι, και 
γ. οοφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 

 
 • Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Αφορά αξιόγραφα, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.Με το νόμο 4690/2020 αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες (έχουν ήδη ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες) οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
 • Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Η διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών. 
 • Την υποχρέωση για διαβίβαση ηλεκτρονικά έχει όποιος έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές.


Ποιους αφορά


Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

 
 • είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,
 • είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις  κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.


Προσοχή: Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (αναμένεται απόφαση του Υπουργού για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων αυτών). 


Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020


Με νεότερες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου  2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας καταβάλλονται, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, πλέον ως εξης :

 • Φεβρουαρίου (απαιτητές έως 31 Μαρτίου) παρατείνονται έως τις 30/9/2020
 • Μαρτίου (απαιτητές έως 30 Απριλίου) παρατείνονται έως 31/10/2020
 • Απριλίου (απαιτητές έως 31 Μαΐου) παρατείνονται έως 30/11/2020


Ποιους αφορά


Επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

 
 • απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
 • έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ως αναφέρεται στην απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325.


Προσοχή:

 
 • Υφίσταται απώλεια ευεργετημάτων στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής  παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων


Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.


Ποιους αφορά


Εκδότες με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91).


Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

 
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.

Με το νόμο 4690/20 επεκτείνεται χρονικά η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες ελήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και κατά τον μήνα Ιούνιο ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
 
 • για επαγγελματικές μισθώσεις, για όσο χρόνο εξακολουθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις να πλήττονται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020.
 • για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις καθώς και για τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη των εν λόγω εργαζομένων.

Η απαλλαγή ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών, για τις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων.


Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις των οποίων έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι μεν επιχειρηματίες τους είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%, οι δε εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, δεν απασχολούνται  και δεν μισθοδοτούνται, είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€ και μείωσης του μισθώματος της κύριας κατοικίας τους κατά 40%, καθώς και σε εκείνες που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, το οποίο δικαιούται το επίδομα των 800 €.


Προσοχή: Η έκπτωση ισχύει  και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων


Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 30/3/2020 η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).


Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα


Δύνανται να καταβληθεί  το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.


Ποιους αφορά


Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις.


Προσοχή: Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο. Το δε  ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές προς Υπουργείο Υγείας 


Για κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας, παρέχεται απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/2000.


Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία

 
 • Προβλέπεται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6% για μια σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία με διάρκεια μειωμένου συντελεστή έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Συγκαταλέγονται οι μάσκες προστασίας, τα γάντια για την ιατρική, το σαπούνι, άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα αντισηπτικά μαντιλάκια και η αιθυλική αλκοόλη και γενικά διάφορες υποκατηγορίες μασκών προστασίας, σαπουνιών, αντισηπτικών κλπ.

 

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ 


Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020.Το ίδιο ισχύει και για χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που έληξαν ή λήγουν στο ίδιο διάστημα.

Εφόσον οι  επιχειρήσεις εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.Ειδικά για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.


Ποιους αφορά


Επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις Π.Ν.Π και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις


Προσοχή:
 
 • Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
 • Από το ανωτέρω ευεργέτημα εξαιρούνται  οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
 

Επιστρεπτέα προκαταβολή – Ηλεκτρονική πλατφόρμα 


Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.1076 (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ διαδυκτιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’myBusinessSupport’’ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής η οποία θα είναι επιστρεπτέα εν όλω ή εν μέρει σε επιχειρήσεις. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Δύναται να υποβάλλουν επίσης εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές ή επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν συγκεκριμμένες προυποθέσεις κατ’εφαρμογή συγκεκριμμένων κανονισμών της ΕΕ , όπως και επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν σε αδράνεια από τον Απρίλιο 2019 και μετά.

Η συμπλήρωση διάφορων πληροφοριακών στοιχείων γίνεται μέσα από την πλατφόρμα και η πρώτη φάση και προθεσμία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εντός του Ιουνίου ωστόσο ,αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.


Προσοχή: Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.


Επισημαίνεται τέλος ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

 

(Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται παραπάνω δημοσιεύονται βάσει των στοιχείων που ανακοινώνονται στις επίσημες ιστοσελίδες των κυβερνητικών φορέων, όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του άρθρου και σε καμία περίπτωση δε βασίζονται σε προφορικές, ανεπίσημες ή ανεπιβεβαίωτες ανακοινώσεις.)

 

- Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2020 -

Επικοινωνήστε μαζί μας, σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων σας.